Bộ thông tin và truyền thông

Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông