Bộ thông tin và truyền thông

Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông

Đăng ký chứng chỉ

Bước 1: Chọn lớp học
Bước 2: Đăng ký thông tin cá nhân