Bộ thông tin và truyền thông

Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông

Thông báo mở lớp

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý về chuyển đổi số, chương trình "Bồi dưỡng, kỹ năng chuyển đổi số"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý về chuyển đổi số, chương trình "Bồi dưỡng, kỹ năng chuyển đổi số"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản và nghiệp vụ biên tập, chương trình "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản và nghiệp vụ biên tập"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản và nghiệp vụ biên tập, chương trình "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản và nghiệp vụ biên tập"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí, chương trình "Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí "

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí, chương trình "Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí "

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Cũ), chương trình "Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (CŨ)"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Cũ), chương trình "Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (CŨ)"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Kỹ năng quản lý truyền thông, Kỹ năng phát ngôn và trả lời phỏng vấn, chương trình "Kỹ năng quản lý truyền thông, Kỹ năng phát ngôn và trả lời phỏng vấn"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Kỹ năng quản lý truyền thông, Kỹ năng phát ngôn và trả lời phỏng vấn, chương trình "Kỹ năng quản lý truyền thông, Kỹ năng phát ngôn và trả lời phỏng vấn"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Nâng cao năng lực thực thi quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, chương trình "Nâng cao năng lực thực thi quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Nâng cao năng lực thực thi quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, chương trình "Nâng cao năng lực thực thi quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Kỹ năng quản lý truyền thông, kỹ năng phát ngôn và trả lời phỏng vấn, chương trình "Kỹ năng quản lý truyền thông, Kỹ năng phát ngôn và trả lời phỏng vấn"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Kỹ năng quản lý truyền thông, kỹ năng phát ngôn và trả lời phỏng vấn, chương trình "Kỹ năng quản lý truyền thông, Kỹ năng phát ngôn và trả lời phỏng vấn"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Nâng cao năng lực thực thi quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, chương trình "Nâng cao năng lực thực thi quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Nâng cao năng lực thực thi quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, chương trình "Nâng cao năng lực thực thi quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản trị, biên tập tin bài trên trang thông tin điện tử, chương trình "Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản trị, biên tập tin bài trên trang thông tin điện tử"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản trị, biên tập tin bài trên trang thông tin điện tử, chương trình "Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản trị, biên tập tin bài trên trang thông tin điện tử"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm, chương trình "Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm, chương trình "Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc: